Центральная научно-исследовательская лаборатория
ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
      НАКАЗ

від 24 січня 2009 року N 29


      Про формування нового Переліку наукових фахових видань
      (Витяг)
      

      Відповідно до п. 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 423, а також наказу ВАК України від 07.07.2008 р. N 437 "Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 р. за N 21/16037, щодо затвердження нових вимог до періодичних друкованих наукових фахових видань наказую:
      1. Започаткувати з 1 лютого 2009 року формування нового Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, що відповідають вимогам п. 1.2 наказу ВАК України від 7 липня 2008 року N 437.
      2. Провести протягом 2009 року перереєстрацію наукових фахових видань, що внесені ВАК України до Переліку наукових фахових видань, згідно з новими вимогами до видань.
      3. Припинити з 1 лютого 2009 року формування Переліку наукових фахових видань за вимогами, затвердженими наказом ВАК України N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію", у редакції від 4 квітня 2000 року.

Голова ВАК України                                  В. Ф. Мачулін

= = = =

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
      НАКАЗ

      від 24 січня 2009 року N 30


      Про затвердження переліку документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань
      (Витяг)

     На виконання наказу ВАК України від 24.01.2009 року N 29 "Про формування нового Переліку наукових фахових видань" наказую:
      1. Затвердити перелік документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт, що додається.
      2. Наказ набирає чинності з 1 лютого 2009 року. 

Голова ВАК України                                                    В. Ф. Мачулін
     
       
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      наказом ВАК України
      від 24 січня 2009 р. N 30 

     Перелік документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань

     1. Клопотання засновника (співзасновників) наукового видання на ім'я Голови ВАК України щодо внесення наукового видання до переліку фахових видань у певній галузі науки і певній групі наукових спеціальностей, засвідчене підписом керівника та печаткою установи-засновника видання.
      У клопотанні стисло зазначається про наявність в установі-засновнику наукового видання наукових шкіл, аспірантури (докторантури), спеціалізованих учених рад.
      Клопотання щодо внесення наукового видання до переліку фахових видань може подаватися до ВАК України за умови, що науковий журнал чи збірник наукових праць видається не менше року.
      2. Засвідчена печаткою установи-засновника копія свідоцтва про державну реєстрацію наукового видання.
      При зміні засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання друкований засіб масової інформації підлягає державній перереєстрації.
      У разі припинення випуску друкованого видання засновник повідомляє про це ВАК Українці.
      Приватні вищі навчальні заклади додатково надають засвідчені копії ліцензії на здійснення освітньої діяльності та свідоцтва про акредитацію навчального закладу.
      3. Відомості про членів редколегії: прізвище, ім'я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання. Відомості засвідчуються підписом керівника та печаткою установи-засновника наукового видання.
      4. Два останні номери видання по 1 прим.
      5. Реєстр розсилання наданих номерів видання за списком обов'язкового розсилання періодичних видань із зазначенням дати розсилання з відміткою відділення зв'язку або канцелярії (експедиції) установи, підписаний уповноваженою особою.
      6. Довідка про внесення електронної копії видання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.