Центральная научно-исследовательская лаборатория
ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

Еще одна идея Ивана Вакарчука, который - отец Славка, таки да утверждена Постановлением Кабинета министров Украины.

Несмотря на то, что проект данного Положения обговаривался научной общественностью (одну из рецензий см. ниже) и некоторые замечания/предложения были учтены, утвержденная КМУ версия Положения, по мнению администратора сайта, настолько непродуманная и противоречивая, что....

короче: см. сами здесь, или на портале Кабинета Министров.
Тому що не варто займати подібними папірцями місце на нашому сайті.

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Міністерство охорони здоров’я України
Департамент кадрової політики, освіти і науки
проф. О.П. Волосовцю

ЗАУВАЖЕННЯ і ПРОПОЗИЦІЇ
до проектів «Положення про дослідницький університет» і «Критерії діяльності університету, за якими надається (підтверджується) статус дослідницького»

      Перш за все, ознайомлення з даними документами залишають відкритим питання про задум авторів проектів.
      Якщо ставилося завдання серед існуючих національних університетів виділити ще одну, «вищу касту», то слід було б скористатися не терміном «дослідницький», а, наприклад, «Президентський» або «Королівський».
      Якщо ж автори мали на меті створити умови для стимулювання розвитку науки в університетах, то:
   1) потрібно розповсюдити дане Положення на всі університети, а не лише на ті, які мають статус національних. Вочевидь, що стимулювати наукові дослідження слід у всіх університетах;
   2) В Положенні варто чітко окреслити і специфічні завдання «дослідницьких університетів», і розумні критерії для надання такого статусу, а також ті переваги, які отримає університет після надання йому статусу «дослідницький» (дивись Зауваження та пропозиції до проектів)
      При підготовці цього Положення, на наш погляд, слід виходити з того, що основними ознаками статусу «дослідницький університет» мають бути лише характеристики його науково-дослідницької діяльності, а не навчально-виховної роботи (п. 4.1 та п.5, абзац 7 проекту Положення, пп. 13, 23, 26, 27, 28 (29) проекту Критеріїв), рівень визнання важливості отриманих результатів (пп.1, 2,3, 11, 31 проекту Критеріїв), обов'язковість проведення виробничої діяльності (п.4.2, абзац 4 і п.5, абзац 5 проекту Положення) тощо, як це запропоновано в проектах КМУ. А саме, такі ознаки як:
- кількість наукових кадрів;
- науково-кваліфікаційний потенціал співробітників;
- сучасність та потужність матеріально-технічної бази;
- наявність у структурі університету достатньої кількості науково-дослідницьких підрозділів (НДІ, лабораторії, центри), які б мали окремі бюджети;
- наявність необхідної інфраструктури, що забезпечує замкнутий цикл виконання наукових досліджень (науково-виробничні бази/університетські клініки, бібліотека, віварій, видавничі потужності, спеціалізовані вчені ради тощо);
- достатнє фінансове забезпечення науково-дослідницької діяльності (наявність у вузі окремого бюджету науки).
     

 Що стосується наших конкретних зауважень і пропозицій до проектів, що рецензуються... 

 ЗАУВАЖЕННЯ до проекту Положення

 В п. 1 і далі по тексту вилучити термін «національний» стосовно університету.
 Пункт 4.1 слід також цілком усунути з тексту Положення – цей пункт стосується не тільки «дослідницьких», а й інших університетів.
 У пункті 4.2, абзац 1 вважаємо недоречним словосполучення «разом з національною і галузевими академіями наук» – наукові дослідження слід здійснювати не лише у співпраці с цими установами, а й з іншими науковими і навчальними закладами, у тому числі і з закордонними.
 Пункт 4.2, абзац 4 належить цілком усунути виробнича діяльність, зокрема і малосерійна, не має відволікати співробітників дослідницького університету від власне наукових робіт.
 У пункті 5 ліквідувати такі абзаци:
абзаци 1, 2, 7, 13 – ці пункті стосуються усіх університетів, а не лише «дослідницьких»;
абзац 10 про збереження статусу неприбуткової установи – тому що нерозумний ;
абзац 11 про «право приймати остаточне рішення при атестації наукових кадрів» – логічніше залишити це право за ВАК України, або ж за університетами, яким надано статус національних.
      Пропонуємо абзац 11 п. 5 проекту Положення викласти так: «створювати під керівництвом ВАК України спеціалізовані вчені ради з наданням права присудження наукових ступенів»;
абзац 13 про визнання дипломів, одержаних у закордонних університетах, – залишити це право за органами центральної влади (МОН або ВАК України)
 Пункт 5, абзаци 3, 4, 6, 8 і 9 та пункт 6 потребують детальнішої гармонізації з іншими Законами України та підзаконними актами, регламентуючими порядок фінансування вузів і наукових робіт зокрема.

ЗАУВАЖЕННЯ до запропонованих Критеріїв

 Насамперед, критерії діяльності університету, за якими надається статус дослідницького, мають виражатися не в абсолютних, а у відносних показниках. Наприклад, у п.5 замість «не менш як 150 докторів наук» слід вказати: «не менш як 20 % штатних співробітників мають ступінь доктора наук».
      В противному випадку Положення втратить свою стимулюючу функцію, в державі буде багато національних університетів і, навпаки, бракуватиме дослідницьких.
 П. 4: після слів «з грифом МОН» пропонуємо додати «або іншого центрального органу виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади».
      П. 17: усунути лімітацію щодо кількості спеціальностей («не менше як 70»), за якими здійснюється підготовка наукових кадрів. Цей пункт абсолютно нереальний для, наприклад, медичних університетів (по галузі «14. Медичні науки» всього значиться 52 спеціальності), юридичних університетів (по галузі «14. Юридичні науки» значиться 12 спеціальностей), або ветеринарних вузів (по галузі «06. Сільськогосподарські науки» і галузі «16. Ветеринарні науки» загалом значиться всього 45 спеціальностей).
 Пропонуємо викласти п. 17 Критеріїв у вигляді:  «Здійснення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації не менше як за 50 % спеціальностей, що відносяться до профілю університету»;
 п.20: Вважаємо за необхідне виключити цей пункт з переліку Критеріїв – «Положення про дослідницький університет України», що рецензується, набуде «стимулюючої» функції, якщо воно, навпаки, право університету створювати спеціалізовані вчені ради з атестації наукових кадрів вищої кваліфікації поставить в залежність від наявності у нього статусу «дослідницького»;
 п.21: доповнити словами «у тому числі і електронні видання»;
 п.29: виключити – фактично дублює п.28;
 п.34: виключити – незрозуміло, чому таки переваги саме цим асоціаціям?
      Таким чином, вважаємо конче необхідною радикальну редакцію запропонованих проектів. Доцільним буде широке і відкрите обговорення даного проекту, наприклад, шляхом проведення спеціальної науково-практичної конференції.